TŪRISMA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMI

AĢENTŪRA – SIA “CV CENTRUM” CV TRAVEL, vienotais reģ. Nr. 40103402573 (reģ.nr. tūrisma pakalpojumu sniedzēju datu bāzē T-2018-33), juridiskā adrese Rīga, Bērzlapu iela 2-89, LV-1058.

TŪRISTS – Tūrists ir grupa vai ģimene, persona kas parakstīja šo Līgumu grupas vai ģimenes vārdā un atbild par katra grupas locekļa vai ģimenes locekļa šī līguma nosacījumu izpildi.

TŪRISMA PAKALPOJUMU SNIEGŠANAS NOTEIKUMI

1. AĢENTŪRAS SAISTĪBAS
1.1. Sniegt Tūristam pilnu informāciju par pakalpojumu saturu un to sniegšanas nosacījumiem.
1.2. Nodrošināt tūrisma pakalpojumu sniegšanu Tūristam atbilstoši šī Līguma noteikumiem.
1.3. Fizisko personu datus par Tūristu izmantot tikai nepieciešamo dokumentu noformēšanai un Tūrista informēšanai par tūrisma pakalpojumiem, t.sk. to reklamēšanu.
1.4. Ja pēc ierašanas ceļojuma galamērķī nav iespējama Tūrista izmitināšana iepriekš pasūtītajā viesnīcā, izmitināt Tūristu tādas pašas vai augstākas klasifikācijas kategorijas viesnīcā.
1.5. Nekavējoties ziņot Tūristam par pasūtīto pakalpojumu (piemēram viesnīcas, aviobiļešu) neapstiprināšanu.
1.6. Savlaicīgi informēt Tūristu par izmaiņām pakalpojumu sniegšanas termiņos vai citos nosacījumos.
1.7. Kompensēt Tūristam apmaksāto, bet nesaņemto tūrisma pakalpojumu vērtību, ja pakalpojumu nesaņemšanā ir vainojama Aģentūra un traucējumi tūrisma pakalpojumu saņemšanā nav saistīti ar šim Līgumam neatbilstošu Tūrista rīcību, nepārvaramas varas apstākļiem vai ar šo Līgumu nesaistīto trešo personu rīcību.
1.8. Pēc Tūrista rakstiska pieteikuma saņemšanas, kurā Tūrists izteic vēlmi atteikties no visiem vai daļas iepriekš pasūtītajiem, daļēji vai pilnīgi apmaksātajiem pakalpojumiem (ar nosacījumu, ka minētais nav saistīts ar p.1.5. vai p.1.6. minētajām izmaiņām pakalpojumu sniegšanas kārtībā), atgriezt Tūristam saņemto naudas summu, atskaitot ieturējumu, kura aprēķināšana notiek kārtībā, atrunātā p.4.2.

2. TŪRISTA SAISTĪBAS
2.1. Nodrošināt, lai visi šajā Līgumā minētie Tūristi izpildītu šā Līguma noteikumus un lai viņi tiktu informēti par pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem. Tūrists uzņemas pilnu atbildīdu par Aģentūrai sniegto saskaņā ar p.1.3. ziņu patiesumu.
2.2. Savlaicīgi apmaksāt šajā Līgumā noteikto pakalpojumu cenu.
2.3. Savlaicīgi atrunātos termiņos iesniegt Aģentūrai nepieciešamos dokumentus ceļojuma noformēšanai.
2.4. Ievērot ceļojuma programmu, savlaicīgi ierasties iepriekš noteiktās vietās, pildīt Aģentūras pārstāvja, ceļojuma organizētāja vai ceļojuma vadītāja prasības visā pakalpojumu sniegšanas laikā, kā arī netraucēt pakalpojumu sniegšanu citiem tūristiem.
2.5. Ievērot Latvijas Republikas un visu ceļojuma valstu spēkā esošo normatīvo aktu prasības attiecībā uz pasu derīgumu termiņiem, nepilngadīgo un pilngadīgo personu robežas šķērsošanu, starptautiskos pasažieru pārvadājumu noteikumus, bagāžas pārvadāšanas kārtību, prasības ievedamam un izvedamam mantu daudzumam, nacionālo un ārvalstu robežsardzes un muitas dienestu prasības, vispārējos sabiedriskās kārtības noteikumus.

3. SAVSTARPĒJĀ VIENOŠANĀS
3.1. Gadījumā, ja Tūrists savlaicīgi neveic Līgumā noteikto apmaksu saskaņā ar p.4.1. nosacījumuiem, Aģentūrai ir tiesības, pirms ceļojuma rakstveidā brīdinot Tūristu, vienpusēji uzteikt Līgumu un atgriezt Tūristam saņemto naudas summu, atskaitot ieturējumu, kura aprēķināšana notiek kārtībā, atrunātā p. 4.2.
3.2. Aģentūra nenes nekādu materiālu vai cita rakstura atbildību Tūrista priekšā par Tūrista kavējumu uz transporta līdzekli, ja izbraukšanas laiks tiek mainīts un Aģentūra par to informē Tūristu.
3.3. Ja Tūristam, pirms došanās ceļojumā, tiek piedāvāta cita viesnīca un Tūrists nepiekrīt piedāvājumam, Tūristam ir tiesības atteikties no ceļojuma. Šādā gadījumā Aģentūra ne vēlāk ka 3 darba dienu laikā no Tūrista rakstiskā atteikuma saņemšanas brīža, atmaksā Tūristam tā samaksāto naudas summu par ceļojumu.
3.4. Ja pēc Tūrista iniciatīvas pirms Līgumā noteiktā ceļojuma sākuma datuma tiek veiktas izmaiņas noslēgtā Līguma noteikumos, var tikt iekasētas papildus maksas, kuru apmērs tiek noteikts veicot dažādas (tūristu, viesnīcu, datumu un tml.) izmaiņas.

4. NORĒĶINU KĀRTĪBA UN NAUDAS ATMAKSAS NOTEIKUMI
4.1. Apmaksa par Līgumā noteiktiem pakalpojumiem notiek šajā Līgumā atrunātajā kārtībā un termiņos. Pasūtot tūrisma pakalpojumus, Tūrists iemaksā avansu _____ EUR apmērā. Tūristam ir pienākums apmaksāt Aģentūrai pasūtīto pakalpojumu pilno cenu ne vēlāk, kā __.__.____.
4.2. Tūristam ir tiesības atteikties no pasūtītajiem tūrisma pakalpojumiem, apmaksājot Aģentūrai ieturējumu, aprēķināmo no pasūtīto pakalpojumu cenas (neieskaitot neatgriežamos pakalpojumus), sekojošā apmērā:
4.2.1. ja iesniegums saņemts vairāk nekā __ dienas pirms ceļojuma, ieturējums __% (_____ procentu) apmērā;
4.2.2. ja iesniegums saņemts laika periodā no __ līdz __ dienām pirms ceļojuma, ieturējums __% (_____ procentu) apmērā;
4.2.3. ja iesniegums saņemts laika periodā no __ līdz __ dienām pirms ceļojuma, ieturējums __% (_____ procentu) apmērā;
4.2.4. ja iesniegums saņemts laika periodā no __ dienām un mazāk pirms ceļojuma, ieturējums __% (_____ procentu) apmērā;
4.2.5. ja iesniegums saņemts __.__.____. vai vēlāk, ieturējums __% (_____ procentu) apmērā, ja iesniegums saņemts __.__.____. vai vēlāk, ieturējums __% (_____ procentu) apmērā. Ja iesnieguma saņemšanas dienā vienlaicīgi darbojas p.4.2.5. un viens no punktiem 4.2.1 – 4.2.4, tad tiek piemēroti tā punkta noteikumi, kurā ir norādīta lielāka ieturējuma summa.
4.2.6. Neatkarīgi no iesnieguma saņemšanas datuma, Tūristam ir pienākums apmaksāt Aģentūrai ieturējumu 100% (simts procentu) apmērā no summas aprēķinātas par pakalpojumiem, kuri Līgumā norādīti ka Neatgriežamie pakalpojumi.
4.3. Naudas atmaksa Tūristam notiek pamatojoties uz Tūrista rakstisku iesniegumu par atteikumu no pasūtītajiem tūrisma pakalpojumiem vai to daļas.
4.4. Nauda netiek atmaksāta Tūristam, ja Tūrists atsakoties no pasūtītajiem tūrisma pakalpojumiem vai to daļas, nav iesniedzis Aģentūrai rakstisku iesniegumu.
4.5. Nauda netiek atmaksāta Tūristam, ja Tūristas savlaicīgi neierodas izbraukšanas vietā vai citās noteiktās vietās pakalpojumu saņemšanai, izbraukšanas brīdī nevar uzrādīt un iesniegt ceļojumam derīgu pasi (t.sk. ir nepietiekošs pases derīguma termiņš), citus ceļošanas vai ceļojumam nepieciešamos dokumentus.
4.6. Gadījumā, ja Tūrists apzināti nodara kaitējumu ceļojumam, traucē ceļojuma programmas īstenošanai, neievēro šī Līguma noteikumus, ceļojuma vadītāja pamatotas prasības un citus ceļojuma nosacījumus, Aģentūra ir tiesīga, paziņojot Tūristam, apturēt pakalpojumu sniegšanu Tūristam. Par šo gadījumu tiek sastādīts akts, kas ir pamats Aģentūrai atteikties no iemaksātās naudas summas atmaksas. Izdevumi, kas saistīti ar šāda Tūrista atgriešanos atpakaļ tiek segti no Tūrista finansiāliem līdzekļiem.

5. NEPĀRVARAMAS VARAS APSTĀKĻI
5.1. Aģentūra neatbild par izmaiņām tūrisma pakalpojumu sniegšanā, kas saistītas ar nepārvaramas varas apstākļu iedarbību, tajā skaitā, bet ne tikai zemestrīcēm, plūdiem, viesuļvētrām, orkāniem, zemes nogruvumiem, epidēmijām, lavīnām, karadarbību, terora aktiem, valsts un pašvaldību normatīvo aktu izmaiņām attiecībā pret iebraukšanu un izbraukšanu, ārvalstu pārstāvniecību, robežsardzes, muitas, transporta dienestu un drošības institūciju darbību, streikiem un citām darbībām, kas traucē, vai neļauj organizēt vai īstenot ceļojumu paredzētajā maršrutā vai vietā, un kuru rašanos ceļojuma laikā, veicot savus pienākumus pēc labākās sirdsapziņas, nevarēja paredzēt. Ja sakarā ar nepārvaramas varas apstākļiem ceļojumu nepieciešams pagarināt, ar to saistītos izdevumus Tūrists apmaksā no saviem finansiāliem līdzekļiem.

6. PĀRĒJIE NOTEIKUMI
6.1. Līgums stājas spēkā tā parakstīšanas brīdī un darbojas līdz pušu saistību izpildei.
6.2. Ja Tūristam ir sūdzības par pakalpojumu, Aģentūra vai tā pārstāvis un Tūrists noformē aktu uz vietas, kurā norāda datumu, vietu, laiku un pretenziju par pakalpojumu, Līguma numuru un Līguma punktu, uz kuru pamatojoties tiek celta pretenzija, Tūrista vārdu, uzvārdu, Aģentūras vai tā pārstāvja nosaukumu un reģistrācijas numuru. Aktu abas puses apliecina ar parakstiem.
6.3. Tūristam ir tiesības likumā noteiktajā kārtībā un termiņā iesniegt Aģentūrai sūdzību par nepienācīgu Līguma izpildi.
6.4. Tūrista iespējamās pretenzijas par pakalpojuma neatbilstību Līguma noteikumiem iesniedzamas Aģentūrai rakstveidā, nosūtot tās uz adresi: Tērbatas iela 32, Rīga, LV-1011 Iesniedzamajā pretenzijā ir jānorāda: Līguma numurs, tūrista vārds, uzvārds, personas kods, dzīvesvietas adrese, konstatētā pakalpojumu neatbilstība Līguma noteikumiem.
6.5. Izbraukšanas laiks var tikt mainīts, ja attiecīgā aviokompānija vai reisa pasūtītājs nespēj nodrošināt Līgumā minēto ceļojumu tehnisku, meteoroloģisko vai nepārvaramas varas apstākļu dēļ.
6.6. Aģentūra neatbild par izmaiņām ceļojuma programmā trešo personu vainas dēļ, kas saistīts ar atteikumu Tūristam vīzu saņemšanā, nesavlaicīgu lēmumu pieņemšanu par vīzas izsniegšanu. Ja Tūrists nesaņem ieceļošanas vīzu, un pie tā nav vainojama Aģentūra, nauda netiek atmaksāta.
6.7. Aģentūra neatbild par Tūrista neierašanos norādītajā izbraukšanas vietā ceļojuma laikā un neuzņemas pienākumu gaidīt aizkavējušos Tūristu. Visi izdevumi, kas saistīti ar Tūrista nokavējumu, tādējādi, ceļojuma pagarināšanu vai savlaicīgu neatgriešanos atpakaļ, Tūrists sedz no saviem finansiāliem līdzekļiem.
6.8. Puses vienojas, ka tūrisma katalogā vai mājas lapā izvietotā informācija par ceļojumiem, to veidiem un atpūtas iespējām šī Līguma parakstīšanas brīdī var tikt mainīta. Minētais ir saistīts ar to, ka sezonas laikā ārzemju partneru pakalpojumu apjoms var mainīties atkarībā no laika apstākļiem, ārzemju partneru darbības spējam un to iespējām sniegt attiecīgos pakalpojumus katalogā vai mājas lapā norādītājos apjomos un veidā. Pastāvot šādiem apstākļiem, savās attiecībās Puses vadīsies tikai un vienīgi no šī Līguma satura.
6.9. Visi strīdi, kas skar šo Līgumu un tā izpildīšanu, tiek izskatīti sarunu ceļā. Ja strīdus jautājuma atrisināšana nav iespējama sarunu ceļā, jebkurš strīds, nesaskaņa vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to, vai tā pārtraukšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, tiks izšķirts tiesā, Latvijas Republikas likumos noteiktajā kārtībā.
6.10. Ceļojuma laikā Tūrists ir atbildīgs par personīgo lietu saglabāšanu.

 

Izmaiņas/anulācijas

Izmaiņu veikšanai/rezervācijas anulēšanai vērsieties pie mūsu konsultantiem rakstot uz e-pastu: info@cvtravel.lv.

 

Pretenzijas/sūdzības

Pretenzijas un sūdzības varat pieteikt rakstot uz e-pastu info@cvtravel.lv vai sūtot pa pastu uz adresi: Tērbatas iela 32, Rīga, LV-1011. Ja sūdzība tiks atzīta par nepamatotu un Jūs sūdzības atzīšanai par nepamatotu nepiekritīsiet Jums ir tiesības izmantot normatīvajos aktos noteiktās alternatīvo strīdu risināšanas iespējas, iesniedzot preces pārdevējam rakstveida iesniegumu par ārpustiesas strīda risinašanu, norādot: vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju; iesnieguma iesniegšanas datumu; strīda būtību, prasījumus un to pamatojumu. Informācija par ārpustiesas strīdu risināšanas iespējām un ārpustiesas strīdu risinātājiem:

 

  1. http://www.ptac.gov.lv/lv/content/stridu-risinasanas-process
  2. http://www.ptac.gov.lv/lv/content/arpustiesas-pateretaju-stridu-risinataju-datubaze